Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

Archive for the ‘Info’ Category

May 21st, 2018 by Vladimír Dynda

Otázky pro soutěžní pořady v České televizi, ale nejen pro ni

V rámci základního spolkového poslání Sylvestr Krnka, z. s., hledáme další formy a příležitosti pro popularizaci života a díla českého vynálezce pana Sylvestra Krnky. Jsme si vědomi, že naše téma není hitem pro mainstreamová média, což na nás klade zvýšené nároky v oblasti kreativity, trpělivosti a vstřícného optimismu. V neposlední řadě pak musíme být vybaveni pověstným „drzým čelem“, kterým překonáváme svůj ostych a skromnost, a nabízíme zavedeným médiím svá témata. Poděkování pak patří těm médiím, která naše snažení vyslyšela.

Jednou z našich aktivních akcí bylo i opakované oslovení České televize. Při prvním oslovení jsme se domluvili se štábem pořadu Kalendárium, který připravil příspěvek ke 110. výročí úmrtí Sylvestra Krnky. Opětovně jsme Českou televizi oslovili v nedávné době s návrhem otázek a odpovědí do jejích dvou populárních soutěžních pořadů, a sice pražské redakce „Kde domov můj“, a brněnské redakce „A Z kvíz“. Oba výrobní štáby naše návrhy pro své pořady přijaly s tím, že jejich externí autoři je podle možností zařadí do scénářů a odvysílají je.

Snad tedy alespoň část informačního sdělení našich kvízových otázek pomůže popularizovat Sylvestra Krnku díky vysoké sledovanosti těchto pořadů České televize. Toto ovšem není jediný informační kanál v české společnosti. Víme o mnohých aktivitách mysliveckých sdružení, střeleckých klubů, zájemců o historii, sběratelů, skautských oddílů a spolků. Tito aktivní lidé také pořádají soutěže svých členů, podobně jako odborné časopisy pro své čtenáře. Proto na našich stránkách uvádíme původní znění našich návrhů soutěžních otázek k jejich dalšímu volnému užití pro zvídavé lidi. Naše návrhy se mohou dál tvořivě rozvíjet, například otázkou, zdali měl Sylvestr Krnka pokračovatele. Odpověď je, že ano, a to ve svém synovi Ing. Karlu Krnkovi. Read the rest of this entry »

February 5th, 2017 by Jan Balcar

Pět let činnosti spolku Sylvestr Krnka, z.s.

Koncem roku 2016 mě oslovilo prezidium spolku Sylvestr Krnka, z. s. s prosbou o pohled zvnějšku na svoji činnost. Rád jsem přijal roli hodnotitele z několika důvodů. Předně jsem se osobně angažoval v pátrání po výsledcích konstrukčních prací Karla Krnky, syna Silvestra. Proto tedy řadu historických souvislostí znám a mohu si představit úsilí, které je potřeba vynaložit pro získání a ověření dalších technických či historických dat. Ostatně o takovou činnost se opírá i moje vlastní práce v posledním období. Dalším důvodem je umístění velice zajímavého programového prohlášení tehdejšího občanského sdružení, dnes spolku, na www2.hoba.cz – Stránky pro sběratele palných zbraní v červenci roku 2012. Tedy vlastně na samém počátku spolkové činnosti poměrně sebevědomý program, který dával tušit, že se spolkovou činností musí zabývat širší okruh osobností tak, aby se program mohl naplnit. Ostatně beze změn je tento dokument na HOBA vyvěšen dosud. V neposlední řadě jsem byl v průběhu uplynulých let kontaktován se žádostí o konzultace a poskytl jsem i drobnou pomoc při informování odborné veřejnosti o činnosti a cílech spolku. Rád bych na tomto místě učinil dvě poznámky. Obě se týkají prostředků na činnost. Ta první je obdiv Spolku za vytrvalost, se kterou oslovovalo potenciální dárce prostředků na vytčené cíle v době, která upřímně řečeno moc poskytování peněžních prostředků nakloněna není. Druhou poznámkou je opět obdiv a uznání všem, kteří Spolek podpořili finančním darem na předem jasně ukázané účely. Ten obdiv a uznání patří i členům Spolku, kteří svými členskými příspěvky vytvořili základ ekonomické dostupnosti dosaženým veřejně prospěšným cílům.

Závěrem tohoto úvodku konstatuji, že jsem se nakonec rád seznámil s prací zanícených lidí, kteří neváhají ve svém volném čase vykonat mnohé a tím plnit své sliby. Bylo by povznášející mít kolem sebe převážně takové spolky i v jiných oblastech našeho bytí. Read the rest of this entry »

December 24th, 2015 by Vladimír Dynda

PF 2016

Vážení příznivci a přátelé!

Zákonnou transformací vzniklý spolek Sylvestr Krnka, z. s. z původního občanského sdružení vstupuje do pátého roku své existence. Nikoliv pouhého existování, ale smysluplného naplňování vytyčených cílů. Sponzoři, přispěvovatelé a aktivní členové moc dobře vědí, co všechno se muselo vykonat pro dobrý výsledek, za jakých okolností a s jakými náklady. Dosažené výsledky a pocit z nich pak dobře kompenzují průběžné výdaje sil celého týmu.

Prezidium spolku Sylvestr Krnka, z. s. tímto všem děkuje a vyjadřuje uznání za dosažené výsledky v oblasti popularizace života a díla Sylvestra Krnky.  Vyjadřuje pevné přesvědčení, že nelze sejít z vytýčené cesty, a proto vytvoří podmínky pro zachování všech aktivit spolku veřejností tak žádoucně přijímaných v oblasti techniky, historie a tím i některých souvislostí českých a evropských dějin.

Přejeme všem, aby symbolika Vánočních svátků svým klidem, pohodou a štědrostí byla přenesena do roku 2016, a abychom výroční rok našeho společného snažení prožili v pevném zdraví a s optimistickou myslí!

September 7th, 2015 by Vladimír Dynda

Práce na obnově hrobu jsou dokončeny!

Posláním občanského sdružení Sylvestr Krnka, o. s. je popularizace života a díla vynálezce, puškaře evropského významu, Sylvestra Krnky. Metodou takové práce je mimo jiné i zajištění důstojného stavu jeho hrobu na pražském hřbitově Na Zelené lišce. Takový záměr tvořil jednu ze stěžejních rolí našich programových cílů. Read the rest of this entry »

September 7th, 2015 by Vladimír Dynda

Krnkovské střílení již počtvrté!

S radostí všem přátelům, příznivcům, podporovatelům, přispěvovatelům, sponzorům, stoupencům, přívržencům Sylvestra Krnky a ostatním sdělujeme, že se uskutečnil již 4. ročník soutěže dětí ve střelbě ze vzduchovky pod názvem „Pokračovatelé Sylvestra Krnky“! Akce se uskutečnila tradičně ve spolupráci s obětavými organizátory dětského dne v Novém Vestci dne 22. srpna 2015 v jeho krásném lesním prostředí. Read the rest of this entry »

December 26th, 2013 by Vladimír Dynda

PF 2014

Vážení příznivci a přátelé!

Jménem občanského sdružení Sylvestr Krnka, o. s. děkujeme za celoroční podporu programu popularizace života a díla českého vynálezce Sylvestra Krnky všem přispěvovatelům, podporovatelům, spolupracovníkům a příznivcům, bez nichž by se vytčený program a cíl splnit nedal. Naše poděkování směřuje i do zahraničí, zejména do Ruské federace a do Bulharska.

Přejeme všem takové požehnané Vánoční svátky, na které budete vždy rádi vzpomínat, a v novém roce 2014 mnoho tvořivých a prosluněných dnů, v pevném zdraví a výborné pohodě!

Vladimír Dynda

November 19th, 2013 by Stanislav Vondráček

Krnkovské střílení podruhé

Blíží se Vánoce a Nový rok, pomalu se budeme chystat k bilancování uplynulého roku 2013. Vraťme se však ještě k parnému létu a připomeňme si stručně, několika obrázky, druhý ročník soutěže dětí ve střelbě ze vzduchovky pod názvem „Pokračovatelé Sylvestra Krnky“, proběhnuvší v rámci tradičně konaného dětského dne v Novém Vestci, nedaleko Prahy, který se konal v sobotu 24.8.2013. Read the rest of this entry »

February 9th, 2013 by Vratislav Jeništa

Pietní setkání při příležitosti 110. výročí úmrtí Sylvestra Krnky

Dne 4. ledna 2013 se uskutečnilo pietní setkání při příležitosti 110. výročí úmrtí vynálezce evropského významu, Sylvestra Krnky, u jeho hrobu na hřbitově na Zelené Lišce v Praze 4. Připravilo jej občanské sdružení Sylvestr Krnka, o. s., které na toto setkání pozvalo osobnosti z oblasti politického, kulturního a společenského života; celkově se sešlo na padesát osob. Prezident občanského sdružení pan Ing. Stanislav Vondráček, CSc., položil na hrob slavnostní kytici a přednesl hlavní projev, ve kterém připomněl rozsah a význam díla vynálezce. Zdůraznil, že Sylvestr Krnka nepochybně svým dílem se zařadil po bok dalších světových velikánů technické revoluce druhé poloviny XIX. století. Výzvou k pokračování v popularizaci života a díla Mistrova tak pan Ing. Vondráček zahájil rok 2013 – rok Sylvestra Krnky. Read the rest of this entry »

February 4th, 2013 by Pavel Mašek

Odhalení pamětní desky Sylvestru Krnkovi ve Velkém Boru

Na přelomu roku 2012 a 2013 proběhly hned dvě významné akce spojené s připomenutím památky Sylvestra Krnky. Nejprve 29.12.2012 jsme se sešli v rodišti Mistra Krnky, abychom v den jeho narozenin společně s představiteli a obyvateli Velkého Boru odhalili pamětní desku, kterou vytvořil, na podnět pana Ivana Rubáše z občanského sdružení Přátelé české historie Klatovy, medailista pan Jaroslav Bejvl. Deska je umístěna na náměstí před obecním úřadem na důstojném kamenném podstavci od autora Romana Kováče. Slavnostního odhalení se zúčastnilo na padesát hostů, kteří nejprve vyslechli pozdravné projevy starosty Velkého Boru p. Václava Zábranského, presidenta občanského sdružení Sylvestr Krnka o.s. pana Ing. Stanislava Vondráčka a pana Ivana Rubáše. Po té následovala prohlídka nově upravené expozice vzpomínek na Sylvestra Krnku v prostorách místního úřadu. Expozice byla rozšířena o některé pěkné exponáty připravené naším občanským sdružením na základě podkladů, které poskytl VHÚ Praha. Pušku s krnkovským závěrem zapůjčilo Západočeské museum v Plzni, bohužel jen na krátkou dobu. Po prohlídce během příjemného občerstvení se rozpoutala neformální diskuse zúčastněných. Read the rest of this entry »

December 24th, 2012 by Jan Bureš

Práce na obnově hrobu pokračují

Vzniklé  občanské sdružení  Sylvestr  Krnka, o.s. spolu s veřejností si chce důstojně připomenout 110. výročí  úmrtí  velkého průkopníka puškařství  u jeho hrobu  dne 4.1.2013.

Při  prvotní prohlídce  hrobu  bylo s hrůzou zjištěno, že o hrob Sylvestra Krnky, rodáka z Velkého Boru, se delší dobu nikdo nestará. Text zásluh Sylvestra Krnky na monumentu byl nečitelný. Z náhrobku  byla část řetězů odcizena a to asi v době, kdy již není taková úcta k zesnulým a kdy se začaly  bezostyšně vykupovat i kovy ze hřbitovů. Původní řetězy byly ze železného kovu a byly pouze volně zavěšeny na hácích sloupků . Takže snadná kořist pro lapky.

Read the rest of this entry »