Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

Občanské sdružení

publikováno: March 2, 2012

Sjednocování Evropy je smysluplný projekt, v jehož důsledku narůstá potřeba zdůraznění národních specifik a národních přínosů pro společenství. Práce Sylvestra Krnky právem naplňuje hrdostí občany České republiky.
Sdružení „Sylvestr Krnka“, dále jen Sdružení, je sdružením občanů podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění. Zákon zdůrazňuje svobodomyslnost v každém ohledu a ta je také hnacím momentem vzniku. Zdůrazňuji svobodomyslnost, tedy ne trudnomyslnost, nedomyslnost, těžkomyslnost, zádumčivou a melancholickou mysl a všechny druhy blbých nálad a tesknění. Sdružení tedy disponuje členy, kteří jsou dominantně veselí, tvořiví, vytrvalí, kreativní, zvídaví, nebojácní, důslední, přímočaří, interdisciplinární a mají ke všemu touhu. Spojovacím tématem je život a dílo Mistra Sylvestra Krnky, jeho ovlivnění vývoje pušek, průnik české tvořivosti do činností zahraničních armád XIX. století a ošetřování artefaktů spojených s jeho životem i smrtí.

Cíl činnosti sdružení

 1. Oživit povědomí občanů o úspěšném českém vynálezci
 2. Navázat na tradici poctivé české práce a jejího uplatnění a rozvinout ji
 3. Zasadit se o úpravu učebnic základních škol s cílem ukazovat již od dětských let smysl chytrosti, šikovnosti, důslednosti a nebojácnosti při prosazování se na zahraničních trzích
 4. Poskytovat dostatek vhodných informací o velikánovi českého puškařství pro talentované scénáristy a podporovat tak vznik dokumentárního filmu, lépe však eposu o Sylvestru Krnkovi
 5. Schraňovat všechny dostupné artefakty a zasadit se o uspořádání tématické výstavky o Sylvestru Krnkovi, nejlépe putovní a mezinárodní
 6. Starat se o hrob Sylvestra Krnky, jeho důstojný vzhled a vyzdvihnout jej jako významné místo pro dějiny českého národa. Dále pak zajistit, aby světové internetové encyklopedie dostaly fotografie odpovídající nově opravenému hrobu
 7. Vytvořit internetovou stránku pro publikování dosažených poznatků a její část pak diskusní fórum pro odbornou i laickou veřejnost
 8. Popularizovat vynálezce pušek i mezi sportovci, kdy sdružení jako střelecký klub organizuje závody pod názvem „Pokračovatelé Sylvestra Krnky“
 9. Koordinovat populárně-naučnou a badatelskou práci sdružení s obdobnými subjekty v zahraničí a pro zahraničí v tomto směru zajišťovat servis
 10. Vydávat nepravidelník pro členy sdružení, pro ČTK a jiné agentury vydávat upřesňující informace o činnosti sdružení a výsledcích badatelské činnosti jeho členů
 11. Organizovat sbírkovou činnost na podporu programových cílů sdružení, tak jako i účast ve výběrových řízeních pro granty na odborné činnosti či podporu památek

 

Orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení:

 1. Statutárním, výkonným orgánem sdružení je presidium. Minimální počet členů presidia jsou 3, vždy však lichý počet. Činnost presidia řídí její president. Jejími dalšími členy jsou tajemník a další člen pro zajištění její činnosti.
 2. Kontrolní činnost sdružení zajišťuje Kontrolor sdružení.
 3. Nejvyšším orgánem sdružení je Členská schůze. Ta se schází jedenkrát za dva roky (nebo za rok). Svolává ji presidium a zajišťuje její program. Mimořádná Členská schůze může být svolána operativně požádá-li o to alespoň jedna třetina členské základny. Členské schůzi přísluší hodnotit práci sdružení v uplynulém období, přijímat stanoviska Kontrolora, přijímat závěry a ukládat orgánům sdružení programové úkoly. Členské chůzi přísluší volba členů orgánů. Volba je platná, zúčastní-li se alespoň jedna polovina členské základny. Vítěz volby musí získat nadpoloviční počet hlasů hlasujících. Členská schůze může vytvořit účelové rady, například vědecko-technickou radu a nebo historickou radu či uměleckou radu a nebo sportovní a střeleckou radu tak, aby co nejlépe bylo splněno programové prohlášení pro následující období. Tyto pracovní rady nejsou statutárními orgány sdružení.
 4. První volba orgánů se uskuteční po registraci sdružení Ministerstvem vnitra. Volit budou členové přípravného výboru a další členové, kteří v době pořádání první Členské schůze budou mít svůj vztah ke sdružení prokázaný. Tato volba musí být provedena do 4 měsíců od registrace sdružení.
 5. Za Sdružení navenek jedná jeho prezident a tajemník, a to každý samostatně a nebo společně. Kontrolor jedná samostatně pouze v souladu se svojí odbornou činností. Představitelům odborných rad přísluší zastupovat sdružení navenek pouze v rozsahu pracovní sekce pro zajištění běžné agendy činností.
 6. Dokumenty tvořící závazky sdružení přesahující částku 10.000,- Kč vč. DPH musí spolupodepisovat prezident, tajemník a kontrolor.
 7. Hospodaření sdružení řídí jeho tajemník. Ten může zřídit samostatnou funkci účetní pro vedení přesné a jednoznačně vypovídající evidence hospodaření sdružení.
 8. Členská schůze, tak jako i některé další aktivity sdružení vůči členské základně, může být organizována přes internet. Takové uspořádání bude předem představeno spolu s prvky bezpečnosti takového řešení. Vždy budou hledána pokroková řešení s minimalizací nákladů na chod sdružení.

Zásady hospodaření:

 1. Základní činnost sdružení je financována z příspěvků svých členů
 2. Výše členského příspěvku je 365,- Kč /rok a je znakem každodenního spojení se sdružením a každodenní podporou odkazu Mistra Sylvestra Krnky ve výši symbolické 1,- Kč
 3. Sdružení usiluje o sponzorské dary, zejména na výdaje spojené s obnovou hrobu, s pořádáním výstav, získáváním artefaktů, natáčením filmů, organizováním sportovních akcí, publikacemi apod.
 4. Sdružení usiluje o granty v oblasti vědy a techniky, dále pak historického pátrání po souvislostech života a díla Mistra Sylvestra Krnky a jeho prosazením se ve světě.
 5. Sdružení organizuje sportovní akce a příslušné zápisné je součástí celkových zdrojů pro činnost sdružení.
 6. Členové sdružení vykonávají svoji odbornou činnost zdarma.
 7. Členům sdružení mohou být z prostředků sdružení uhrazeny přímé náklady na činnost, jako například cestovné, poplatky státní správě, jejím orgánům a organizacím, vstupné do museí, knihoven, internetových stránek a jiné přímé prokázané náklady.
 8. Sdružení může na svůj náklad objednávat služby jako překlady, zápůjčky, expertní činnosti apod., včetně nájmu a služeb s tím spojených.
 9. Sponzoři nejsou členy sdružení.
 10. Je možno přijímat i sponzorské dary ze zahraničí
 11. Členy sdružení mohou být i občané jiných států než Česká republika. Jejich členský příspěvek má ekvivalent 15,-€/rok
 12. Sdružení vede své prostředky na bankovním účtě zvlášť pro Kč a zvlášť pro €
 13. Veškerý hmotný, případně i nehmotný, majetek je evidován a ročně inventarizován.